Guia d'hàbitats aquàtics

15. Vegetació de sòls salins

Vegetació, arbustiva o herbàcia, pròpia de zones temporalment inundades amb aigua salobre, ja sigui per influència salina (al litoral), o bé per dissolució de sals del sòl (a l'interior).

La vegetació arbustiva dominant són espècies halòfiles com les salicòrnies o els salats.

En el cas de vegetació herbácia hi dominen certes espècies de joncs i ensopegueres.

21. Llacunes litorals

22.1. Aigües dolces estagnants

22.3. Vegetació amfíbia

22.4. Vegetació aquàtica

22.5. Masses d'aigua temporeres

23. Aigües salabroses o salines

37. Jonqueres, herbassars i prats humits

51. Torberes altes

53. Vores d'aigua i hàbitats inundables dels aiguamolls

54. Molleres i comunitats fontinals

62.5. Roques humides

80. Terres agrícoles i àrees antròpiques