Impactes i amenaces

1. Desenvolupament urbanístic

Impacte o amenaça per assentaments humans o altres usos no agrícoles del sòl amb una petjada ecològica significativa

1.1. Àrees urbanes i d'habitatges

Ciutats, pobles i assentaments humans incloent construccions no residencials típicament relacionades amb la vivenda.

1.2. Àrees industrials i comercials

Fàbriques i altres centres comercials.

1.3. Àrees turístiques i recreacionals

Indrets amb activitats turístiques i  recreatives amb una petjada ecològica significativa.

1.4. Qualsevol desenvolupament

2. Agricultura i ramaderia

Impactes o amenaces de l'agricultura o la ramaderia com a resultat de l'expansió i intensificació agrícola, incloent la silvicultura, maricultura i aqüicultura

2.1. Cultius no fusters anuals i perennes

Cultius per alimentació, ferratge, fibra, combustible o altres usos.

2.2. Plantacions per fusta o pasta de paper

Plantacions d'arbres per fusta o fibra, fora dels boscos naturals, sovint d'espècies no autòctones.

2.3. Ramaderia intensiva i extensiva

Animals terrestres criats en granges (ramaderia intensiva) o animals que pasturen en hàbitats naturals (extensiva).

2.5. Qualsevol agricultura i aquicultura

4. Transport

Impactes o amenaces dels corredors de transport allargats i estrets i dels vehicles que els utilitzen, incloent la mortalitat de fauna salvatge associada

4.1. Carreteres i ferrocarrils

Transport de superfície per carreteres i pistes habilitades.

4.2. Línies de serveis

Transport d'energia i recursos (línies elèctriques, oleoductes, etc...).

5. Caça, pesca i recol·lecció

Impacte o amenaça del consum o ús de recursos biològics salvatges. Incloent efectes de la recol·lecta deliberada o unintencionada. També inclou la persecució i control de certes espècies.

5.4. Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics

Recol·lecció d'animals o plantes salvatges de tipus aquàtic amb propòsits comercials, recreatius, de subsistència, de recerca, de control o culturals. Inclou la mortalitat accidental i el descart.

6. Molèsties humanes

Impactes i amenaces d'activitats humanes que alteren, destrueixen o molesten hàbitats o espècies no associades a l'ús de recursos biològics

6.1. Activitats recreatives

Persones passant temps en la natura o conduint vehicles fora dels corredors de transport establerts, usualment per raons recreatives.

6.4. Qualsevol tipus de molèsties humanes

7. Modificacions de sistemes naturals

Impactes o amenaces d'accions que converteixen o degraden hàbitats per tal de "gestionar" sistemes naturals o seminaturals, sovint per millorar el benestar de les persones.

7.2. Preses i ús/gestió de l'aigua

Canvi dels patrons de fluxe de l'aigua respecte al seu rang natural de variació, de manera deliverada o fruit d'altres activitats.

7.3. Altres modificacions de l'ecosistema

Altres accions que transformen o degraden l'hàbitat per tal de millorar el benestar de les persones.

8. Espècies invasores o problemàtiques

Impactes o amenaces provinents de plantes, animals i patògens/microbis al·lòctons i autòctons, o de material genètic que tingui efectes perjudicials en la biodiversitat després de la seva introducció, propagació i/o increment de la seva abundància.

8.1. Espècies exòtiques invasores

Animals, patògens o microbis perjudicials no originaris dels ecosistemes en qüestió, directa o indirectament introduits i propagats per activitats humanes.

8.2. Espècies autòctones problemàtiques

Plantes, animals, patògens o microbis perjudicials originaris dels ecosistemes en qüestió, però que s'han desequilibrat i tornat problemàtiques, directa o indirectament, per l'activitat humana,

9. Contaminació

Impactes o amenaces per la introducció d'un excés de material o energia provinent de fonts puntuals i no puntuals

9.1. Aigües residuals urbanes i d'habitatges

Aigües de clavegueram i vessaments provinent d'habitatges i àrees urbanes que inclouen nutrients, químics tòxics i/o sediments.

9.2. Abocaments industrials i militars

Contaminants  transmesos per l'aigua provinents de fonts industrials i militars incloent la mineria, la producció d'energia i altres indústries extractives, que inclouen nutrients, químics tòxics i/o sediments. Inclou els efectes d'aquests contaminants al lloc on arriben.

9.3. Abocaments agrícoles i forestals

Contaminants  transmesos per l'aigua provinents de sistemes agrícoles, sílvícoles o d'aqüicultura que inclouen nutrients, químics tòxics i/o sediments. Inclou els efectes d'aquests contaminants al lloc on arriben.

9.4. Escombraries i residus sòlids

Escombraries i altres materials sòlids, incloent aquells on la fauna salvatge pot quedar atrapada.

9.7. Qualsevol tipus de contaminació

11. Canvi climàtic i climatologia severa

Impactes o amenaces provinents de canvis en el clima a llarg termini que poden estar relacionars amb l'escalfament global o altres esdeveniments climàtics o meterològics extraordinaris, o potencialment poden acabar amb les espècies i hàbitats vulnerables.

11.2. Sequera

Períodes en el quals la pluja cau per sota del seu rang normal de variació.